Išrašas iš Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos Vidaus darbo tvarkos taisyklių (2013-10-31 Nr. VD-1)

XIV. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

113. Stengtis stropiai mokytis ir įgyti valstybės standartus atitinkantį išsilavinimą.

114. Lankyti kiekvieną pamoką, savavališkai neišeiti iš pamokų. Jeigu dėl rimtos priežasties reikia išeiti iš pamokų, pateikti tėvų prašymą (raštu) klasės auklėtojui.

115. Nevėluoti į pamokas ir kitus mokyklos renginius.

116. Dėvėti tik mokyklos uniformą.

117. Pamokose turėti reikiamas mokymosi priemones.

118. Pagarbiai ir mandagiai bendrauti su visais mokyklos bendruomenės nariais.

119. Budėti mokykloje ir klasėje.

120. Per pamokas, pertraukas ir renginius elgtis drausmingai, klausyti mokytojų ir kitų  mokyklos darbuotojų.

121. Palikti tvarkingą ir švarią savo darbo vietą.

122. Mokyklos kieme žaisti saugiai ir kultūringai.

123. Paliekant drabužius rūbinėje, stoti į eilę. Rūbinėje paliktuose drabužiuose neturi būti vertingų daiktų. Drabužiams turi būti įsiūtos pakabos.

124. Bibliotekoje netriukšmauti, valgykloje elgtis kultūringai, pavalgius nunešti indus.

125. Privaloma pasitikrinti sveikatą iki rugsėjo 15 d. ir į mokyklą pristatyti pažymą.

126. Mokslo metų pabaigoje į biblioteką ar kabinetą būtina grąžinti tvarkingas, švarias knygas ir vadovėlius.

127. Saugoti mokyklos inventorių, taupyti elektros energiją ir vandenį, rūšiuoti šiukšles.

 Svalios pagrindinės mokyklos mokiniams draudžiama

128. Draudžiama keiktis, muštis, įžeidinėti kitus, tyčiotis.

129. Draudžiama rūkyti, vartoti alkoholį, tonizuojančius gėrimus, narkotikus ir kitas psichotropines medžiagas, jas nešiotis.

130. Draudžiama į mokyklą atsinešti žiebtuvėlių, degtukų, dujų balionėlių, peilių, pirotechnikos ir kt.  pagal patvirtintą mokykloje draudžiamų daiktų sąrašą.

131. Per pamokas ir renginius draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais, ausinukais, MP3 grotuvais.

132. Draudžiama lošti kortomis ar žaisti kitus azartinius žaidimus, reketuoti ar reikalauti pinigų iš bendramokslių, vogti.

133. Per pamoką negalima valgyti, kramtyti gumos.