Pasvalio Svalios pagrindinė mokykla, sėkmingai dalyvaudama LR Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro ir Utenos švietimo centro įgyvendinamame ESF projekte „Besimokančių mokyklų tinklai“ projekte stiprina bendruomenių gebėjimą spręsti ugdymo proceso kaitos problemas bei gerina ugdymo(si) kokybę.

Mūsų mokyklos mokytojų komanda, t.y. Zina Kirkilaitė, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, Inesa Budzinskienė, Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui, Alma Žeimienė, vyresnioji logopedė, Zita Abušova, kūno kultūros mokytoja metodininkė, Audronė Vegienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja, Dalia Balčiūnienė, tikybos vyresnioji mokytoja, spalio 6-7 dienomis dalyvavo Vilniuje, vykusiame BMT3 seminare ,,Besimokanti mokykla- tinklinė organizacija. Tinklų kūrimo galimybės“. Mokytojų komanda įgytas žinias ir darbo patirtį perdavė savo mokyklos pedagogams.  Spalio 28 dieną I. Budzinskienė ir A. Žeimienė parengė seminarą ,,Mokyklos kaip besimokančios organizacijos vaidmuo, planuojant problemos sprendimo veiklą“. Mokyklos pedagogai, dirbdami komandinio darbo principu, mokėsi dirbti kartu kaip besimokanti organizacija, analizuodama susidariusią situaciją, numatydami artimiausias veiklos kryptis. Planavimas padeda užtikrinti sklandų mokyklos darbą ir aukštesnę ugdymo kokybę. Intensyvių permainų ir nuolat kintančios aplinkos sąlygomis mokymąsis visą gyvenimą tampa svarbiausius mokyklos prioritetu, apibūdinančiu ieškojimų ir mokymosi proceso centre esančią besimokančią organizaciją.