Mokyklos vidaus tvarkos taisyklės

XVI. DRAUSMINIMO PRIEMONĖS

139. Pastaba žodžiu (per klasės valandėles, per mokinių susirinkimus).

140. Pastaba raštu informuojant tėvus (surinkus tris pranešimus apie nusižengimus).

141. Svarstymas Vaiko Gerovės komisijoje dėl elgesio korekcijos (surinkus penkis pranešimus apie nusižengimus).

142. Už sistemingą mokinio taisyklių pažeidinėjimą mokinio elgesys svarstomas Mokytojų taryboje.

143. Direktorės įsakymu skiriamos drausminės nuobaudos:

a.       Pastaba žodžiu.

b.      Pastaba raštu.

c.       Papeikimas.

d.     Griežtas papeikimas (skiriamas už sistemingą mokinių taisyklių pažeidinėjimą arba įžūlų, netinkamą elgesį).

e.      Mokymosi sutarties nutraukimas.