Mokytojo padėjėjos: Vaida Lelienė ir Rasa Simonavičiūtė

Orentuotis ir judėti mokyklos aplinkoje, pertraukų , popamokinės veiklos, papildomos veiklos, renginių ir išvykų metu.

Pamokose dirba kartu su mokiniu:

Išlipti ir įlipti į transporto priemones;

Judėti po mokyklą, pasiekti klasę ar kitas patalpas.

Bendradarbiaudamas su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu numato ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos mokiniams teikimo metodus ir juos pritaiko.

Padeda mokytojui parengti mokomąją medžiagą. 
 

Po pamokų organizuojama dienos grupė(namų darbų ruoša) pradinių klasių mokiniams.

Dienos grupėje sudaromos sąlygos atlikti  namų darbų užduotis moksleiviams