METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2016 METUS

 

2016 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

 

TARPINĖS ATASKAITOS (2016 III ketvirtis)

TARPINĖS ATASKAITOS (2016 II ketvirtis)

TARPINĖS ATASKAITOS (2016 I ketvirtis)

 

2016 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ I KETVIRTIS

2016 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ II KETVIRTIS

2016 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ III KETVIRTIS

*********************************************

METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2015 METUS

 

Etatų sąrašas (2015-2016 m.m.)

 

TARPINĖS ATASKAITOS (2015 III ketvirtis)

TARPINĖS ATASKAITOS (2015 II ketvirtis)

TARPINĖS ATASKAITOS (2015 I ketvirtis)

 

2015 METŲ I KETVIRTIS

2015 METŲ II KETVIRTIS

2015 METŲ III KETVIRTIS

 

2015 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

*********************************************

Etatų sąrašas (2014-2015 m.m.)

 

METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2014 METUS

 

TARPINĖS ATASKAITOS (2014 III ketvirtis)

TARPINĖS ATASKAITOS (2014 II ketvirtis)

TARPINĖS ATASKAITOS (2014 I ketvirtis)

 

2014 METŲ I KETVIRTIS

2014 METŲ II KETVIRTIS

2014 METŲ III KETVIRTIS

2014 METŲ IV KETVIRTIS

 

METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2013 METUS

 

2014 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

 *********************************************

2013 METŲ I KETVIRTIS

2013 METŲ II KETVIRTIS

2013 METŲ III KETVIRTIS

2013 METŲ IV KETVIRTIS

 

METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2012 METUS

 

2013 METAIS PLANUOJAMŲ ATLIKTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

Finansinės būklės ataskaita pagal 2009 m. gruodžio 31 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2010 m. gruodžio 31 d. duomenis

PERĖJIMO NUO ANKSČIAU TAIKYTOS APSKAITOS POLITIKOS PRIE VSAFAS TAIKYMO POVEIKIS ĮSTAIGOS PRADINĖJE FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOJE PAGAL VSAFAS RODOMAI INFORMACIJAI

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

KITOS PAJAMOS

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, NUMATOMOS GAUTI PAGAL PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS PAGAL LAIKOTARPIUS

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PASVALIO SVALIOS  PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2010 M. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2010 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2010 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS