XIII.   DARBO DRAUSMĖS PAŽEIDIMAI

 

106. Mokyklos direktorius yra asmeniškai atsakingas už darbo drausmės palaikymą;
Už kiekvieną darbo drausmės pažeidimą turi būti taikoma drausminė nuobauda. Už darbo drausmės pažeidimą mokyklos darbuotojams taikomos šios nuobaudos pagal LR DK 236 straipsnį:

a) pastaba;

b) papeikimas;

c) atleidimas iš darbo.

Už pravaikštą be  pateisinamos priežasties mokyklos darbuotojams taikoma viena iš šių priemonių:

107. Drausminės nuobaudos aukščiau pažymėti punktai a,b,c;

       108.Atleidimas iš darbo už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą.

109.Mokyklos administracija drausminę nuobaudą turi skirti tuojau pat po nusižengimo
išsiaiškinimo. Prieš skiriant nuobaudą iš darbo drausmės pažeidėjo turi būti pareikalauta pasiaiškinimo. Administracijai neleidžiama skirti nuobaudų, praėjus vienam mėnesiui nuo nusižengimo išsiaiškinimo.

110.Kiekviena drausminė nuobauda skelbiama įsakymu ir pranešama darbuotojui. Už kiekvieną darbo drausmės pažeidimą gali būti skiriama tik viena drausminė nuobauda. Jei per metus nuo nuobaudos paskyrimo dienos darbuotojui nėra paskirta kita drausminė nuobauda, tai toks darbuotojas laikomas neturėjusiu drausminės nuobaudos.

111.Jei darbuotojas nepadarė naujo darbo drausmės pažeidimo ir pasimokė iš klaidų, tai mokyklos direktorius gali įsakymu atšaukti jam skirtą nuobaudą
nelaukdamas metų laiko.

112.Šios vidaus darbo tvarkos taisyklės yra privalomos visiems mokyklos darbuotojams.