PASVALIO SVALIOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS  MOKINIŲ KONKURSO

 „MĖNESIO MOKINYS“

NUOSTATAI

 

I.                   BENDROSIOS NUOSTATOS

1.    Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos mokinių konkurso „Mėnesio mokinys“ nuostatai reglamentuoja konkurso tikslą, uždavinius, sąlygas ir organizavimo tvarką.

2.    Konkursą  organizuoja klasių auklėtojų metodinis būrelis ir mokinių taryba.

3.    Konkursas yra organizuojamas kasmet, ieškant naujų bendravimo ir ugdymo formų bei metodų.

 

II.                                   TIKSLAS

4.    Suteikti vaikams galimybę būti pastebėtiems ir įvertintiems, skatinti moksleivių kūrybiškumą, stiliaus savitumą, gebėjimą kritiškai vertinti, ugdyti sąmoningumą, pilietiškumą bei humaniškumą.

    

III.             ORGANIZAVIMAS

 

5.      Konkurse gali dalyvauti visi Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos 1 – 10 klasių mokiniai.

6.      Konkursas vyks  2013 m. gruodžio  - 2014 m. gegužės mėn.

7. Iki kiekvieno mėnesio 5 dienos, kiekviena klasė gali pristatyti vieno moksleivį, kuris gabiausias vienoje iš 5 sričių:

7.1. Sporto – gruodžio mėn.

7.2. Meno – sausio mėn.

7.3. Mokyklinės veiklos – vasario mėn.

7.4. Laisvalaikio – kovo mėn.

7.5. Mokslo, pasiekimų olimpiadose, konkursuose – balandžio mėn.

7.8. Pradinių klasių – gegužės mėn (dalyvauja tik 1 – 4 klasės).

8. Kandidatų elgesys turi atitikti šiuos kriterijus (kiekvienas kriterijus vertinamas balų skalėje nuo 1 iki 10):

                                        8.1.     Drausmingumas.

                                        8.2.     Stropumas.

                                        8.3.     Bendravimas ir bendradarbiavimas.

                                        8.4.     Tvarkingumas.

                                        8.5.     Tinkama apranga (uniforma).

                                        8.6.     Budėtojo pareigingumas.

                                        8.7.     Socialinė veikla.

                                        8.8.     Iniciatyvumas.

                                        8.9.     Pilietiškumas.

                                    8.10.     Lankomumas.

9. Per klasės valandėles moksleiviai kritiškai apsvarsto galimas  kandidatūras ir įvertina pagal pateiktus kriterijus.

10. Iki kiekvieno mėnesio 5 dienos klasių auklėtojai pateikia konkurso komisijai vieno mokinio kandidatūrą  pagal pateiktą formą (priedas Nr.1).

 

IV.             VERTINIMAS IR KONKURSO REZULTATŲ VIEŠINIMAS

 

11. Konkurso dalyvius vertina Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta  komisija.

12. Komisija išrenka 3 moksleivius, labiausiai atitinkančius vertinimo kriterijus.

13. Komisija vertins:

13.1. Moksleivio pasiekimus.

13.2. Klasės vadovės rekomendacijas.

13.3. Klasės mokinių rekomendacijas.

       14. Mėnesio nugalėtojai ir aprašymai apie juos  bus  skelbiami  interneto svetainėje ir mokyklos stende.

15. Gegužės mėnesį pradinių klasių mokinių pasiūlytos kandidatūros bus skelbiamos  interneto svetainėje ir mokyklos stende.

 

  Konkurso ,,Mėnesio mokinys“ nuostatų priedas Nr. 1

 

KONKURSO ,,MĖNESIO MOKINYS‘ KANDIDATO ANKETA

  

Mokinio vardas, pavardė

 

 

Klasė

 

 

Siūloma sritis

 

 

Pasiekimai siūlomoje

srityje

 

Kriterijų skaičius ir balai

 

 

Klasės draugų rekomendacijos

 

 

Klasės auklėtojos rekomendacijos