BMT3 seminaras Pasvalio Svalios pagrindinėje mokykloje

 

Dalyvaudama LR Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro ir Utenos švietimo centro įgyvendinamame ESF projekte „Besimokančių mokyklų tinklai“ mokykla stiprina bendruomenių gebėjimą spręsti ugdymo proceso kaitos problemas bei gerina ugdymo(si) kokybę, sprendžia ugdymo organizavimo, turinio planavimo, mokymosi motyvacijos, mokinių poreikių tenkinimo ir kitas problemas.

Vasario 23-24 dienomis mūsų mokyklos mokytojų komanda, t.y. Z.Kirkilaitė, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, I.Budzinskienė, Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui, A.Žeimienė, vyresnioji logopedė, Z.Abušova, kūno kultūros mokytoja metodininkė, D.Balčiūnienė, tikybos vyresnioji mokytoja, dalyvavo Vilniuje, vykusiame BMT3 seminare "Efektyvus problemų sprendimas plėtojant besimokančių mokyklų tinklus". Mokyklos BMT komanda įgytas žinias ir darbo patirtį perdavė savo mokyklos pedagogams,  vasario 3 dieną vesdama seminarą mokyklos pedagogams "Efektyvaus bendravimo stiprinimas kuriant ir plėtojant besimokančių mokyklų tinklus". Seminaro tikslas – plėtoti gebėjimą dirbti kartu kaip besimokančiai organizacijai bei sudaryti sąlygas pagilinti žinias ir tobulinti efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus ar įgūdžius. Seminare buvo kalbama, kad būtina siekti kaitos organizuojant ugdymo procesą, gerinant vidinę ir išorinę komunikaciją, sutelkiant bendruomenę problemos mokykloje sprendimui, formuojant mokytojų požiūrį į kitokį mokymą bei mokymąsi. Labai svarbu ne tik matyti ir girdėti modernaus šiuolaikinio pasaulio ir gyvenimo pateiktus iššūkius, bet ir juos keisti, keičiantis visų pirma – pačiam.

 I.Budzinskienė, Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui,
mokyklos BMT komandos vadovė

Alma Žeimienė, vyresnioji logopedė