Darbo užmokestis

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį  pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 bei Lietuvos Respublikos vyriausybės 2009-12-16 nutarimu Nr. 1721.

2015 metai

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) 2015 m. IV ketvirtį (Eur)

Administracija

6

785

Mokytojai

37

674

Pagalbos mokiniui specialistai

7

552

Specialistai

2

521

Pagalbinis personalas

10

325

 

                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darbo užmokestis

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį  pateikiama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 bei Lietuvos Respublikos vyriausybės 2009-12-16 nutarimu Nr. 1721.

 

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį pateikiama vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480.

 

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

Administracija

6

2928

Mokytojai

35

2420

Pagalbos mokiniui specialistai

7

2021

Specialistai

2

1518

Pagalbinis personalas

10

990

 

 

 

2013 METAI

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis
2013 m. III ketvirtį (Lt)

Mokytojas

44

2124

Rūbininkas-budėtojas

2

1015

apsaugos darbuotojas

4

912

valytojas

2

1068

 

 

 

 

2013 metų I ketv.

Pareigybės

Darbuotojų skaičius

Vidutinis atlyginimas

Administracija

4

3219

Specialistai

6

1337

Mokytojai

40

2289

Tarnautojai

2

1286

Darbininkai

31

1119

Pagalbos mokiniui specialistai

5

1261

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai

5

1689

 Eil.

nr.

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų,

einančių šias

pareigas, skaičius

Vidutinis mėnesio darbo

užmokestis (neatskaičius

mokesčių), Lt

1. Direktorius 1 3805,00

2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2 1394,00

3. Mokytojas metodininkas (dirbantis

nepilnu krūviu)

2 570,00

4. Mokytojas metodininkas (dirbantis

pilnu krūviu)

1 1867,00

5. Vyresnysis mokytojas (dirbantis pilnu

krūviu)

9 2645,00

6. Vyresnysis mokytojas (dirbantis

nepilnu krūviu)

6 695,00

7. Mokytojas (dirbantis nepilnu krūviu) 8 446,00

8. Pagalbą mokiniui teikiantys specialistai

(spec.pedagogas, logopedas, socialinis

pedagogas, mokytojo padėjėjas,

bibliotekininkas)

5 1118,00

9. Administracinis personalas (buhalterė,

sekretorė, ūkvedys, kompiuterininkas -

inžinierius)

4 986,00

10. Pagalbinis personalas (vairuotojas,

valytojos, kiemsargis, pastatų techninės

priežiūros darbininkai, sporto salės

budėtojas)

9 693,00

Informacija pateikiama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2003-04-18 nutarimu Nr.

480 bei Lietuvos Respublikos vyriausybės 2009-12-16 nutarimu Nr. 1721.